Müügitingimused 2018-02-22T11:46:06+02:00

MÜÜGITINGIMUSED

1. Müügitingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kliendi ja Tarmeko Pehmemööbel OÜ vahelisi suhteid Tarmeko Pehmemööbel OÜ hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

1.3 Tarmeko Pehmemööbel OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.tarmeko.ee.

1.4 Tarmeko Pehmemööbel OÜ ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje www.tarmeko.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud Ülditingimustel. Tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades mööblipoes www.tarmeko.ee kinnitab Klient, et ta on tutvunud Üldtingimustega ja on nendega nõus.

2. Hinnakiri

2.1 www.tarmeko.ee toodete hinnad on toodud Eurodes, sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2 Toote hind sisaldab transporti Eesti piires

2.3. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Tarmeko Pehmemööbel OÜl õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

3. Tellimuse vormistamine ja tasumine

3.1 Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Klient on klikkinud lingile “Osta”.

3.2  Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Tarmeko Pehmemööbel OÜl õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

3.3 Toodete eest saab Klient tasuda kasutades kliendile sobivat viisi (vt „Tasumine“)

Ülekanne pangakontole

– tellimuse kinnitamiseks klient teeb ettemaksu 100% hinnast lähtudes kommertspakkumisest hiljemalt nimetatud tähtaega pakkumisel;

3.4 Enne nuppu vajutamist „Nõustun tingimustega ja vormistan tellimuse“ klient võib muuta oma tellimuse-.

3.5 Klient ei saa muuta juba vormistatud tellimust. Selleks, et midagi muuta on vaja pöörduda kliendi teenindusosakonda Tarmeko Pehmemööbel OÜ telefonil +372 53 05 8806  või e-postil aire@tarmeko.ee

3.6 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

3.8 Tellimuse vormistamisel klient valib sobiva tarneviisi.

  • Teenus „Tulen ise kauba järgi“ – tellimustele, millel on 100% ettemaks, võib klient ise järgi tulla Tarmeko Pehmemööbel OÜ lattu, mis asub Soojuse tee 18, Lohkva, Luunja vald, Tartumaa.
  • Teenus „Tasuta transport“ –müüja toimetab kas ise või kullerteenuse abil kliendi tellimuse tellimusel oleva aadressi välisukseni. Transport sisaldub toote hinnas.
  • Korrusele tõstmisest ja mööbli kokkupanekust tuleb müüjaga eelnevalt rääkida, kas telefoni või e-posti teel. Palume need soovid märkida ka kommentaarides tellimust vormistades.

4. Toodete kohale toomine ja üleandmine

4.1 Toote valmistamise tarneaeg on 4 nädalat.

4.2 Tarmeko Pehmemööbel OÜ kohustub teavitama klienti tarneaja muutustest esimesel võimalusel, kui saab vastavat informatsiooni.

4.4 Kui kaup on valmis tarnimiseks, siis seda antakse üle kullerile (või viiakse oma transpordiga) ja kaup toimetatakse Kliendile kokkulepitud ajal kokkulepitud aadressile. Enne kauba kohaletoimetamise alustamist võtab müüja kliendiga ühendust kauba vastuvõtmiseks valmisoleku kontrollimiseks.

4.5 Kuller toob kauba aadressil, mis on määratud tellimuses. Juhul kui tarneaadress või kokkulepitud tarneaeg muutuvad, klient on kohustatud teavitama sellest Tarmeko Pehmemööbel OÜle enne kauba kohaletoimetamist.

4.6 Juhul, kui tellimuse vormistamise käigus Klient on valinud teenuse „Tulen ise kauba järgi“, Klient peab kokku leppima müüjaga, millal ta saab tulla oma transpordiga kauba järgi, selleks et müüja saaks valmistuda kaup laadimiseks.

4.7 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Tarmeko Pehmemööbel OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõiglusest.

4.8 Tooted antakse kulleri poolt Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitame üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitame  kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

4.9 Vigastatud pakendiga toode (juhul, kui on näha, et kaup on vigastatud või on kahtlusi selle kohta) soovitame kaup tagastada kullerile ning saata informatsioon sellest probleemist  e-posti aadressile aire@tarmeko.ee või kontakttelefonile +372 53 05 8806

5. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

5.1 Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada 14. tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Avaldus tellimuse tühistamisest ja toote tagastamisest tuleb teha kirjakikult ja saata e-mailile aire@tarmeko.ee 14 päeva jooksul.

5.3 Avalduses tuleb märkida tellimuse numbri/arve numbri.

5.4 Raha tagastatud kauba eest kantakse Kliendi pangakontole 30 tööpäeva jooksul alates Kliendi vastavasisulise avalduse esitamist ja tingimustel, et kaup on tagastatud lattu. Transpordikulud ei kompenseerita.

5.5 Tarmeko Pehmemööbel OÜ kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel, vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele.

5.6 Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Tarmeko Pehmemööbel OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud olukorras süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.

6. Pretensioonide esitamise aeg ja kord

6.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele  on Kliendil õigus pretensioone esitada Tarmeko Pehmemööbel OÜ kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendi (kuigi seda tuvastati kasutuse käigus). Defekti iseloomu peab välja selgitama müüja Tarmeko Pehmemööbel OÜ.

6.2 Toote defekti ilmnemisel, peab Klient teavitama probleemist e-posti aadressil  aire@tarmeko.ee. Avalduses tuleb märkida:

  • Arve/pakkumise numbri
  • Kliendi nimi ja kontaktandmeid
  • Info sellest, mille poolest kaup ei vasta lepingu tingimustele (kui kaup ei vasta kvaliteedi poolest, kirjeldada täpselt kuidas ja millal oli avastatud või tekkis defekt ning võimaluse korral lisama fotod defektist.

Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2. kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Tarmeko Pehmemööbel OÜ tasuta toote parandamist või detaili vahetamist

6.3 Tarmeko Pehmemööbel OU kohustub anda kirjaliku vastuse kliendi kaebuse kohta ja mitte hiljem kui 15 päeva peale pretensiooni esitamist.

6.4 Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist juhul, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

6.5 Tarmeko Pehmemööbel OU ei vastuta kui:

  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
  • defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  • toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1 Tarmeko Pehmemööbel OÜ vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest EestiVabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud): epideemia, tulekahju, uputus, maavärin ja seda tingimusel, et mainitud asjaolud mõjutasid vahetult üldtingimust täitmist (force-major).

7.3 Tarmeko Pehmemööbel OU ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames

7.4 Tarmeko Pehmemööbel OU ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (müüjast  mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

8. Muud tingimused

8.1 Tarmeko Pehmemööbel OU kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Tarmeko Pehmemööbel OÜ ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel

8.2 Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Tarmeko Pehmemööbel OÜ Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

8.3 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.